หน้าแรกเกี่ยวกับเราแฟรนไชส์ร้านเฟรชมาร์ทสิทธิแฟรนไชส์รูปแบบร้านProductแกลอรี่ภาพติดต่อเรา
รายการสินค้าของเรา

สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
เฟรชมาร์ท - Fresh Mart

เฟรชมาร์ท - Fresh Mart
รหัสสินค้า : 1
เฟรชมาร์ท - Fresh Mart


ร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ FRESH MART ซึ่งเน้นรูปลักษณ์ของร้านที่มีแต่ความสดชื่น สะอาด สะดวกสบาย ทันสมัย เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจโดยผู้มีประสบการณ์มีความชํานาญและความรู้ในการบริหาร สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ ท่านที่ไม่มีสถานที่ตั้งอันเหมาะสม ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ โดยที่ทางบริษัทฯจะทําการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมไว้ให้

 

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับ FRESH MART

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESH MART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 • ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม
 • ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 • มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มี ทาง บริษัทฯ จะทําการจัดหาให้)
 • บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัดมีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ

 • อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์ ยกเว้น ตู้ PostMix , ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)
 • ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
 • ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร
 • หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท
  • - หลักสูตรผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
  • - หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
 • ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ
  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา

 

ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นเพียง 790,000 บาท

 ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์รายปี และส่วนแบ่งยอดขาย