หน้าแรกเกี่ยวกับเราแฟรนไชส์ร้านเฟรชมาร์ทสิทธิแฟรนไชส์รูปแบบร้านProductแกลอรี่ภาพติดต่อเรา
รายการสินค้าของเรา

สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
Franchise Fresh Mart

 

ร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ FRESH MART ซึ่งเน้นรูปลักษณ์ของร้านที่มีแต่ความสดชื่น สะอาด สะดวกสบาย ทันสมัย เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจโดยผู้มีประสบการณ์มีความชํานาญและความรู้ในการบริหาร สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นเพียง 790,000 บาท

ไม่มีการเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์รายปี และไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย  ทำให้ผู้ลงทุนสามารถรับรายได้ไปเต็มๆ

เราเน้นคุณภาพในการบริหารร้านสะดวกซื้อ  เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดย

 

การคัดเลือกสินค้า

 
FRESH MART มีการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและมาตราฐาน เป็นที่นิยม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมํ่าเสมอเหมือนกันทุกสาขา
 
การให้บริการ
 
เน้นหนักในการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ซื้อ จึงมีการปรับปรุงให้การบริการโดยจัดเป็นหมวดหมู่สินค้า จัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ มีป้ายบอกราคา ทางเดินเข้าออกสะดวก และการคิดเงินอย่างรวดเร็ว การให้ความเป็นกันเองเพื่อรักษาไว้ซึ่งหัวใจของลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นและบ่อยขึ้น
 

การเลือกทําเลที่เหมาะสม

 
FRESH MART ยึดหลักเรื่องทําเลเป็นสําคัญ ที่ตั้งทําเลของร้านจะต้องโดดเด่น และสะดวกแก่ผู้ซื้อและมีอัตราการใช้บริการที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของร้าน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อมูลทุกๆ ด้าน ด้วยทีมงานฝ่าย Location ของทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเสนอพื้นที่ของท่านให้ทางบริษัทพิจารณาได้ตลอดเวลา
 
สําหรับท่านที่ไม่มีสถานที่ตั้งอันเหมาะสม ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ โดยที่ทางบริษัทฯจะทําการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมไว้ให้

 

 

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับ FRESH MART
 
 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESH MART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 • ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม
 • ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 • มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มี ทาง บริษัทฯ จะทําการจัดหาให้)
 • บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • มีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์จะได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯ

 
 • อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix , ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)
 • ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
 • ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร
  หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท
  • - หลักสูตรผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
  • - หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท

 • ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา

 

view(47819)